CÔNG TY TNHH GIA LÊ NGUYÊN
Địa chỉ: 02 Đường 36, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (28) 3945 1725 – (28) 3945 1726 – Fax: (28) 3945 1728 – (28) 3945 1730
Email: gialenguyenvpp@gmail.com – website: www.gialenguyen.com.vn